NOTARIUSZ

ANETTA DOMAŃCZYK

kANCELARIA NOTARIALNA

Preferowane wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminów spotkań z notariuszem.
Po wcześniejszym uzgodnieniu Kancelaria może być czynna rownież w dodatkowych godzinach oraz w soboty.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8.00 – 15.00
Wtorek – 8.00 – 15.00
Środa – 8.00 – 15.00
Czwartek – 8.00 – 15.00
Piątek – 8.00 – 15.00
Sobota – zamknięte
Niedziela – zamknięte

Dane kontaktowe

  • +48 502 245 972
  • a.domanczyk@wp.pl
  • 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  ul. Żabia 14

Formularz Kontaktowy

CENNIK

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty i przekazuje je na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Są to przede wszystkim:

– podatek od czynności cywilnoprawnych

– podatek od spadków i darowizn

– opłata sądowa

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Anetta Domańczyk,

prowadząca Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Żabiej 14, nr

telefonu 502245972, adres e-mail a.domanczyk@wp.pl (dalej jako „ADO”).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego

wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia

2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy

rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi

czynnościami notarialnymi;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia

roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania

czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu

ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej,

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie

niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

9. do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną

sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu

danych,

10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem,

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.